วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision)
          โรงเรียนบ้านปางถ้ำเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ (Mission)

            ๑. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
            ๒. 
ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
            ๓. 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
            ๔. 
จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
            ๕. 
ส่งเสริมให้องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์ (Objective)
          ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
         “สถานศึกษาพอเพียงเคียงคู่การเรียนรู้แบบ BBL”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
          “รู้พอเพียง สู่ชีวิตที่เพียงพอ”  

^