ประวัติ

         โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ตั้งอยู่ หมู่บ้านปางถ้ำ เลขที่ ๘๙ หมู่ ๙ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๑๐ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๑ โดยชุดติดตามแนะนำชาวเขาอาสาสมัครที่ ๑๑ โดยการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เขตจังหวัดเชียงรายกับหน่วยรบเฉพาะกิจ กองพลที่ ๔ (ฉก.พล๔) และชาวบ้านเป็นผู้ใช้แรงงานในการก่อสร้างอาคารชั่วคราว ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ มีผู้เรียนจำนวน ๕๘ คน
           ปีการศึกษา ๒๕๒๒ โอนไปสังกัดหมวดการศึกษาอำเภอเชียงคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและจัดสรรครูให้ ๒ ตำแหน่ง โดยมีนายกิตติชัย  ภิชัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ พย. ๐๑ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียนและบ้านพักครูแบบ พย. ๐๖ จำนวน ๑ หลัง และเปิดสอนชั้นเด็กเล็กในปีการศึกษา ๒๕๒๔
          ปีการศึกษา ๒๕๒๗ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม ๑ หลัง ๔  ที่นั่ง
          ปีการศึกษา ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน และบ้านพักครูแบบ สปช. ๓๐๑/๒๒ จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องนอน
          ปีการศึกษา ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง และได้รับเงินสนับสนุนซื้อวัสดุสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ขนาน ๕ x 
๑๒ เมตร จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและโยธาธิการจังหวัดเชียงรายได้สร้างถังเก็บน้ำฝนให้โรงเรียน ๑ จุด ขนาด ๒.๕ x ๖ เมตร สูง ๑.๕ เมตร พร้อมกับ สปจ.พะเยาได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          ปีการศึกษา ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน บ้านพักครูแบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องนอน แหละบ้านพักนักการภารโรงแบบ สปช. ๓๐๔/๒๘ จำนวน ๑ หลัง
          ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคเงินค่าวัสดุก่อสร้างอาคารห้องสมุดให้โรงเรียน ๑ หลัง ขนาด ๕ x ๙ เมตร
          ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน (ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างปี ๒๕๔๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน และปี ๒๕๔๔ จำนวน ๑ ห้องเรียน)
          ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล ๑ แห่งขนาด ๑๘ x 
๓๖ เมตร
          ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนจัดหาเงินเป็นค่าก่อสร้าง โรงอาหาร ๑ หลัง ขนาด     ๑๕ x 
๒๐ เมตร เพื่อเป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวันผู้เรียน และประกอบกิจกรรมต่างๆ และมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันนี้
          ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๔ /๔๕ ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ หลัง
          ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณและแรงงานสนับสนุนจากชุมชนในเขตบริการสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคาร  สปช. ๑๐๒ / ๒๖ และก่อสร้างรั้วทางทิศตะวันออก
          ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้รับงบประมาณและแรงงานสนับสนุนจากชุมชนในเขตบริการสร้างถนนคอนกรีตจากประตูด้านหน้าผ่านหน้าอาคารเรียน พย. ๐๑ และก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนือประมาณ ๒๕ เมตร
          ปีการศึกษา ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครองผู้เรียนก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนือใกล้โรงอาหาร  รั้วด้านทิศตะวันออกใกล้บ้านพักครู และได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา      เขต ๒ ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของอาคาร  สปช. ๑๐๕ / ๒๙ จำนวน ๑ ห้องเรียน ใช้เป็นห้องประชุมผาแดง  และนอกจากนี้คณะครูยังร่วมบริจาคเงินสร้างห้องส้วมใต้อาคารเรียน สปช. ๑๐๕ / ๒๙ จำนวน ๑ ห้อง
          ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครองผู้เรียนก่อสร้างรั้วทางทิศเหนือต่ออีกประมาณ ๒๐ เมตร
          ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงและหน้าอาคาร สปช. ๑๐๕ / ๒๙  อีกทั้งยังมีการซ่อมแซมและปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และได้ใช้เงินนอกงบประมาณสำหรับการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับผู้เรียนบริเวณด้านข้างโรงอาหาร นอกจากนี้แล้วยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชนสำหรับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ความยาว ๑๓๐ เมตร และยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๒ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท สำหนับใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียน สปช. ๑๐๕ / ๒๙ โดยให้ปรับปรุงรางริน ปรับเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดาน ไม้เชิงชาย และงบประมาณ จำนวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๓ / ๒๙  จำนวน ๔ ที่นั่ง
          ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณและแรงงานสนับสนุนจากกองทุนสายใจดาลาล์ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างหอพักผู้เรียนพักนอนขนาด ๒ ห้อง ๑ หลัง และงบสนับสนุนจากเขื่อนภูมิพล  ก่อสร้างบ้านพักผู้เรียนพักนอน ขนาด ๒ ห้อง ๑ หลัง
          ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการก่อสร้างหอพัก งบประมาณ จำนวน ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท

^