Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ ทนันไชย

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ

ครูผู้สอน

 • thumbnail

  นายอุดม ธีรพัฒนานนทกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวชนัญญา จันทร์ติ๊บ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกัลยาณี หายโศรก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศิริกันยา เผ่าอินทร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายณัฐชัย ฐานะราช

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอัครจรรยา มังคลาด

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายโยธิน เชิดชู

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอัญชลี กันธิ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพิมผกา วงศ์ใหญ่

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิภาวรรณ น้อยหมอ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกานต์ ขันทะ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอรุณศรี คนครอง

  ครู

 • thumbnail

  นายเกรียงไกร ขันธ์รัตน์

  ครู

 • thumbnail

  นายนิยม ชมชื่น

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายวัชรพล บัวแสง

  ครูอัตราจ้าง

บุคลากร เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางโยษิตา เชิดชู

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายวีระยุทธ พรมเทพ

  นักการภารโรง

^