รูปแบบบทความวิจัย


รูปแบบบทความวิจัย
1. รูปแบบและการจัดพิมพ์
    1.1 เขียนบทความด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบนกระดาษมาตรฐาน A4 มีความยาวไม่เกิน 8 หน้า ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
    1.2 เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 ด้านขวา 1 นิ้ว เว้นขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว ใส่ตัวเลขกากับทุกหน้าที่มุมขวาบน
    1.3 ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 18 ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยอักษรธรรมดา 16 ส่วนหัวข้อหลักอื่นๆ พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยตัวหนาขนาด 16
2. รายละเอียดของบทความประกอบด้วย
   2.1 ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   2.2 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานที่สังกัด
   2.3 เนื้อหาประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
        2.3.1 บทคัดย่อและคาสาคัญ
        2.3.2 Abstract และ keyword
        2.3.3 บทนา ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา รวมถึงวัตถุประสงค์
        2.3.4 วิธีการวิจัย
        2.3.5 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
        2.3.6 สรุปและข้อเสนอแนะ
        2.3.7 กิตติกรรมประกาศ
        2.3.8 เอกสารอ้างอิงในรูปแบบ APA

ตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความรายงานผลการวิจัย

ชื่อเรื่องภาษาไทย


ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ


ชื่อผู้วิจัย


สังกัด


 
บทคัดย่อ
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

คำสาคัญ.........................................................................................................................................
 
Abstract
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Keyword....................................................................................................................................... 
บทนำ
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วัตถุประสงค์
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

วิธีการวิจัย
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ผลการวิจัยและอภิปราย
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4
สรุปและข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เอกสารอ้างอิง
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น
^