การตรวจสอบกระบวนการ PLC "รูปแบบการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนบ้านปางถ้ำ" โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะครู

โรงเรียนบ้านปางถ้ำได้จัดการอบรม PLC ในหัวข้อเรื่อง การตรวจสอบกระบวนการ PLC "รูปแบบการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนบ้านปางถ้ำ" โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะครู ทางโรงเรียนบ้านปางถ้ำได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้มาให้ความรู้ในการตรวจสอบกระบวน PLC จาก ท่าน ศน.ปิยนาท ชาวนาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศน.สมชัย กาโน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศน.ดร.สกาวรัตน์  ไกรมาก ศน.ปิ่นนรา บัวอิ่น ศน.สุรวัฒน์ เมืองมูล นายบุญสิน  สุปินตา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนายสมศักดิ์  เจริญวัย นักวิชาการอิสระ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำเสนอแนะจากการ PLC เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^