คณะครูมาศึกษาดูงาน DLIT จากโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก

^