จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี

^